مشاوره انتخاب موضوع


انتخاب موضوع: 
شناسایی موضوعات جالب و به روز در زمینه شته تحصیلی شما و مهمتر از آن مدیریت زمانی پروژه به خواسته شما.
بررسی متون:
راهنمایی شما برای ایجاد یک رویکرد مناسب جهت بررسی متون از جمله جستجو، انتخاب، خلاصه، نقد و ارزیابی، و همچنین مفهوم سازی مطالعات در یک چارچوب منسجم. 
انتخاب سوال مناسب تحقیق بر اساس مطالعات صورت گرفته در گذشته
 ایجاد یک مبنای مفهومی صحیح برای پروژه، بر اساس یافته های تحقیق یا دانش موجود. 
موسسه ما در این هنگام و پس از توضیح مشکل خود، راهنمایی¬های صحیح را به شما ارائه می نماید.
روش شناسی: 
در اینجا پس از انتخاب سوالات و فرضیه های مناسب تحقیق، روش های اندازه گیری متغیرها آورده خواهد شد.
از جمله شناسایی جامعه پژوهش، روش های نمونه گیری، جمع آوری داده ها و روش آن.